QUYỀN SỬ DỤNG - QUYỀN SỞ HỮU TUẦN NGHỈ DƯỠNG

Quyền sở hữu Tuần nghỉ dưỡng là một quyền tài sản theo luật định. Theo đó, Khách hàng có quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt đối với gói sản phẩm thuộc quyền sở hữu của mình do Onesgroup phân phối.

QUYỀN CHO THUÊ - QUYỀN CHO THUÊ TUẦN NGHỈ DƯỠNG

Khách hàng có quyền cho Bên thứ ba thuê toàn bộ hoặc một phần quyền hưởng dụng Tuần nghỉ dưỡng của mình, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng.

QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG - QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG TUẦN NGHỈ DƯỠNG

Trong khoảng thời gian Hợp đồng “Tuần nghỉ hạnh phúc” có hiệu lực, Khách hàng có quyền chuyển nhượng Hợp đồng “Tuần nghỉ hạnh phúc” cho Bên thứ ba.

QUYỀN TẶNG CHO - QUYỀN TẶNG CHO TUẦN NGHỈ DƯỠNG

Khách hàng có quyền tặng cho Bên thứ ba quyền sở hữu Tuần nghỉ/hoặc Hợp đồng “Tuần nghỉ hạnh phúc” tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng.

QUYỀN THỪA KẾ - QUYỀN THỪA KẾ TUẦN NGHỈ DƯỠNG

Khách hàng có quyền:

  • Lập di chúc để định đoạt Quyền nghỉ dưỡng/Hợp đồng “Tuần nghỉ hạnh phúc” cho bất kỳ tổ chức/cá nhân nào do mình chỉ định.
  • Quyền nghỉ dưỡng/ Hợp đồng “Tuần nghỉ hạnh phúc” sẽ trở thành di sản thừa kế theo quy định của pháp luật.
QUYỀN LINH ĐỘNG TUẦN NGHỈ - HOÀN TOÀN CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT VỚI TUẦN NGHỈ DƯỠNG

Khách hàng được chủ động:

  • Lựa chọn thời gian nghỉ dưỡng tại bất kỳ thời điểm nào trong năm nghỉ dưỡng.
  • Thực hiện quyền trao đổi kỳ nghỉ dưỡng tại các Khu nghỉ dưỡng Onesgroup có liên kết.